Algemene voorwaarden van Rein Veenendaal Fietsen BV
In de winkel kunt u ruilen binnen 14 dagen na aankoop met originele kassabon. Alleen in onbeschadigde en ongeopende verpakking.

Algemene voorwaarden Rein Veenendaal BV m.b.t. webshop aankopen
(handelend onder de naam reinveenendaal.nl)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Rein Veenendaal Fietsen bv
Davidsplein 1
3905 AZ Veenendaal
0318 52 60 00
info@reinveenendaal.nl

KvK : 80656986
BTW: NL861751681B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, afmetingen of gewichten binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerkproducten. Na de zichttermijn van 14 dagen is retourneren niet meer mogelijk.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Verpakking moet op die wijze worden geopend zodat deze als nieuw en zonder schade aan de verpakking kan worden geretourneerd. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourneren is alleen mogelijk per post of via onze afhaaldienst. Indien u de artikelen per post retour zendt, dient u deze goed te beschermen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld retour-, afhaal- en annuleringskosten) worden gedragen door de consument.
 2. Retourneren kan alleen in het geval het product in de originele en onbeschadigde verpakking is.
 3. Het product dient volledig onbeschadigd te zijn en in nieuwstaat.
 4. Ondernemer berekend zowel de verzend-, afhaal- en annuleringskosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en het aantal producten. Bij voorraadproducten worden de verzend- en eventuele afhaalkosten berekend. Voor producten die speciaal geproduceerd worden worden de verzend- en eventuele afhaalkosten en annuleringskosten (25% van het aankoopbedrag) berekend.
 5. Indien artikelen niet geretourneerd kunnen worden per post/pakketzending door de consument, wordt er € 35,00 aan afhaalkosten berekend per artikel.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitgesloten van de mogelijkheid tot ruilen of retourneren zijn producten.
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die door de ondernemer op naam van de consument zijn gesteld in het register van het RDW;

Artikel 9 - De prijs

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. Tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat het bedrag exclusief BTW is. De kosten zijn afhankelijk van het soort en het aantal producten zie 7.3
 3. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 5. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.  
 7. Hoewel ondernemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, et cetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De consument is verplicht direct na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ondernemer per ommegaande hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen 1 werkdag na de dag van levering ondernemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie . Ondernemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
 2. Ondernemer verleent garantie volgens voorwaarden en richtlijnen fabrikant.

Artikel 11 – Uitsluitingen Garantie

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

  In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 • Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
 • Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
 • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

  Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:
 • Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500km te worden nagespannen, hiervoor kunt u terecht in een van onze vestigingen. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
 • Verende voorvorken: Om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren is er regelmatig onderhoud nodig, kijk voor het onderhoudsschema van uw voorvork in de gebruikershandleiding, deze is ook te downloaden op de website van de betreffende fabrikant. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant;
 • Polar hartslagmeters: De garantie op batterijen is beperkt tot 6 maanden. In enkele gevallen is de sensorbatterij niet vervangbaar, de aanschaf van een nieuwe sensor is dan noodzakelijk. Alle garantieclaims worden rechtstreeks afgehandeld door Polar Service Center Benelux;

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.
 4. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Ondernemer kan slechts een vermoedelijke levertijd bepalen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is minimaal gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 3 maanden. Indien de ondernemer alsnog binnen deze termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. Bij overtreding van de vermoedelijke levertijd is de ondernemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de consument het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Mocht de koper ervoor kiezen om de goederen zelf af te halen dan dienen de gekochte goederen vooraf gecontroleerd te worden door de koper.
 8. Goederen worden geleverd tot aan de voordeur. Artikelen worden rijklaar afgemonteerd en/of afgesteld afgeleverd, dit wordt niet bij aflevering door de chauffeur gedaan tenzij anders afgesproken. Volumineuze goederen worden bezorgd met onze bezorgdienst/door onze chauffeur. Overig vindt plaats via pakketdiensten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van vooruitbetaling via bank, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Ondernemer is bij uitblijvende betaling gerechtigd aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Afnemer is voorts, buiten de hoofdsom en rente gehouden tot vergoeding van alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen. Voor het in verzuim stellen van de consument is ondernemer gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.
 2. In geval van betaling na aflevering geldt dat de goederen eigendom blijven van ondernemer totdat alle verschuldigde bedragen, of daarmee samenhangende bedragen zijn voldaan.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Zonder origineel aankoopbewijs van Rein Veenendaal Fietsen is het niet mogelijk om een klacht in te dienen.
 2. Klachten dienen elektronisch te worden ingediend met bijbehorende foto's via info@reinveenendaal.nl
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, ook bij het verlenen van service, mits dit vooraf aan de koper bekend is gemaakt.
 6. Overlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de verkoper niet aansprakelijk voor schade als gevolg van oorzaken die de verkoper niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of scheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
 • veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimte.
 • de consument is zelf verantwoordelijk zich op de juiste manier te laten voorlichten over onderhoud van het product. Deze kunt u ten alle tijden opvragen bij de ondernemer.

Artikel 15 - Annuleren van orders
Het kosteloos annuleren van een door ons bevestigde order is alleen mogelijk binnen 12 uur na bestelling, mits de order nog niet verzonden is. Na levering gelden de kosten genoemd in artikel 7.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid verzekeringen
De aansprakelijkheid voor, via de ondernemer afgesloten verzekeringen, ligt bij de volgende verzekeraars:
ENRA verzekering bv te Zesstedenweg 211-213, 1613 JE Grootebroek
KING verzekeringen bv te Vissersburen 29-31, 8531 EB Lemmer

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.